Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra.

Normativa Técnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

Em português

En français

Normativa de carácter xeral
Ordenación do territorio e urbanismo
Barreiras físicas e accesibilidade
Medio ambente e actividades clasificadas
Recepción de materiais
0 Actuacións previas
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
Normativa nacional e da Comunidade de Madrid.

MEDIO AMBENTE E ACTIVIDADES CLASIFICADAS


 

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 30 de diciembre de 1995

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Ley de aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 24 de julio de 2001

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Corrección de erros:

Modificada por:

 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Artículo 91. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 132 de la Ley de Aguas.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación

Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 2 de julio de 2002

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 14 de abril de 2007

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de marzo de 2002

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de mayo de 2006

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Ley del Ruido

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 18 de noviembre de 2003

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Desenrolada por:

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 17 de diciembre de 2005

Modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Desenrolada por:

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Actualizado o anexo IV por:

 

Real Decreto por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

B.O.E.: 29 de enero de 2011

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 26 de enero de 2008

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificado por:


 

Régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid

Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 8 de junio de 1999

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Corrección de erros:

 

Corrección de errores del Decreto 78/1999, de 27 de mayo

B.O.C.M.: 1 de julio de 1999

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid

Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 1 de julio de 2002

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.

B.O.E.: 7 de diciembre de 1961

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Corrección de erros:

Completado por:

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación.

B.O.E.: 2 de abril de 1963

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Derogados o segundo párrafo do artículo 18 e o Anexo 2 por:

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Derogado, salvo naquelas comunidades e cidades autónomas que non teñan normativa aprobada na materia, por:

 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.