Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra.

Normativa Técnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

Em português

En français

Normativa de carácter xeral
Ordenación do territorio e urbanismo
Barreiras físicas e accesibilidade
Medio ambente e actividades clasificadas
Recepción de materiais
0 Actuacións previas
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
Normativa nacional.

RECEPCIÓN DE MATERIAIS


 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 9 de febrero de 1993

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:


 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 2 de abril de 2005

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificado por:

 

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 12 de febrero de 2008

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 19 de junio de 2008

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Corrección de erros:

 

Corrección de errores del Real Decreto 956/2008, de 19 de junio

B.O.E.: 11 de septiembre de 2008

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 22 de agosto de 2008

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Corrección de erros: