Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra.

Normativa Técnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

Em português

En français

Normativa de carácter xeral
Ordenación do territorio e urbanismo
Barreiras físicas e accesibilidade
Medio ambente e actividades clasificadas
Recepción de materiais
0 Actuacións previas
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
Normativa nacional e da Comunidade de Madrid.

BARREIRAS FÍSICAS E ACCESIBILIDADE


 

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 28 de febrero de 1980

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Ley de integración social de los minusválidos

Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 30 de abril de 1982

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Ley general de la Seguridad Social

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Disposición derogatoria. Derogación del artículo 44 y de las disposiciones finales 4 y 5 de la ley 13/1982.

B.O.E.: 29 de junio de 1994

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposición adicional trigésima novena. Modificación de los artículos 38 y 42 de la ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1997

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposición adicional undécima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposición adicional decimoséptima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Artículo 38. Modificación del artículo 37 e introducción del artículo 37 bis en la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2003

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


Desarrollado por:

 

Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificado por:


 

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid

Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 29 de junio de 1993

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Corrección de erros:

 

Corrección de errores de la Ley 8/1993, de 22 de junio

B.O.E.: 21 de septiembre de 1993

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificada por:

 

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 30 de julio de 1998

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Completada por:

 

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

Decreto 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 28 de mayo de 1999

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Desenrolada por:

 

Reglamento técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 24 de abril de 2007

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.